Grace Notes - Online Training in Bible Teaching


Luganda Doctrinal Library

Bible doctrine topical studies in LUGANDA and English.

Click [PDF] to read a file.

Luganda Bible (8 MB) - [PDF]
LUGANDA/English Parallel Bible Books - [Ruth] [Hosea] [Mark] [Romans] [Ephesians] [Titus]
DOCTRINE 101
Enjiri (The Gospel) - [PDF]
Enjigiriza z'obulokozi (Salvation Doctrines) - [PDF]
Obulamu obutaggwaawo (Eternal Life) - [PDF]
Okugattibwa ne Kristo (Union with Christ) - [PDF]
Okuzaalibwa ogw'okubiri (Regeneration) - [PDF]
DOCTRINE 102
Embeera z’obuntu bw’Omwoyo Omutukuvu (The Person and Work of the Holy Spirit) - [PDF]
Omwoyo Omutukuvu Abeera Muffe (The Indwelling Holy Spirit) - [PDF]
Okujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu (The Filling of the Holy Spirit) - [PDF]
Okwatula Ekibi (Confession of Sin) - [PDF]
Okubatizibwa Omwoyo Omutukuvu (The Baptism of the Holy Spirit) - [PDF]
DOCTRINE 103
EKISA (GRACE) - [PDF]
DOCTRINE 106
Entebe Ya Kristo Ey'omusango (The Judgment Seat of Christ) - [PDF]
Omusaayi gwa Kristo (The Blood of Christ) - [PDF]
Omubiri gwa Kristo (The Body of Christ) - [PDF]
Emmeeza engukuvu n’okuyitako (Communion and Passover) - [PDF]
Okubuulira (Preaching) - [PDF]
Okutya Katonda (Godliness) - [PDF]
Omusango, Obwenkanya, n'Okulamula (Judgment, Justice, and Judging) - [PDF]
Pawulo Omutume (Paul the Apostle) - [PDF]
Balunzi b'ekisibo kya Katonda (Shepherds of the Flock of God) - [PDF]
Ebbaluwa ya Pawulo eri TITO (Titus Course) - [Essomo 1: Tito 1:1-7] [Essomo 2: Tito 1:8,9]