Grace Bible College of KabweBible doctrine topical studies in Bemba and English.
Click [PDF] to read a file. Right Click to download the Acrobat Reader version of the topic.

Bemba/English Parallel Translations - Titus | Ruth | Ephesians | Romans |
DOCTRINE 101
Amasambilisho Yepusukilo (Salvation Doctrines) - [PDF]
Imbila Nsuma (The Gospel) - [PDF]
Isinge na Kristu (Union with Christ) - [PDF]
Ukufyalwa Cipyapya (Regeneration) -[PDF]
Umweo Wamuyaya (Eternal Life) - [PDF]
DOCTRINE 102
Ukuyebelela Imembu (Confession of Sin) - [PDF]
Ukwikalilila kwa Mupashi wa Mushilo (Indwelling Holy Spirit) - [PDF]
Ukwisushiwa Kwa Mupashi Wamushilo (Filling of the Holy Spirit) - [PDF]
Ulubatisho lwa Mupashi wa Mushilo (Baptism of the Holy Spirit) - [PDF]
Umupashi Wamushilo (The Person and Work of the Holy Spirit) - [PDF]
DOCTRINE 106
Icipuna ca Bupingishi Ica kwa Kristu (Judgment Seat of Christ) - [PDF]
Umubili wakwa Kristu (The Body of Christ) - [PDF]
Umulalilo Ne Cakucilila (Communion and Passover) - [PDF]
Umulopa wakwa Kristu (The Blood of Christ) - [PDF]
DOCTRINE 107
Ubupyungishi Bwakwa Mupashi wa Mushilo Ubwakubakilila - (Holy Spirit Sustaining Ministries) - [PDF]
Ubupyungishi Bwakwa Mupashi wa Mushilo Ubwepusukilo - (Holy Spirit Salvation Ministries) - [PDF]
Ukunina no Kupatama kwa kwa Kristu - (Ascension/Session of Christ) - [PDF]